Logic – G.C.E A/L – 2011

Locgic G.C.E A/L - 2011

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස්පෙළ) විභාගය – 2011 අගෝස්තුGeneral Certificate of Education (Adv.Level) Examination, August 2011

කාලය: පැය දෙකයි

උපදෙස්

  • සියලුම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.
  • 1 සිට 50 තෙක් එක් එක් ප්‍රශ්නයට (1), (2), (3), (4), (5) යන පිළිතුරු වලින් නිවැරදි හෝ ඉතාමත් ගැලපෙන හෝ පිළිතුර තෝරාගෙන ඒ ඉදිරියෙන් ඇති කවය මත ක්ලික් (click) කරන්න

 

මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයෙහි තාර්කික නියත භාවිත වන්නේ පහත පෙනෙන ආකාරයටයි.
නිෂේධනය : ~, ගම්‍යය: →, සංයෝජකය: ∧, වියෝජකය: ∨ උභයගම්‍යය:  ↔ සර්වවාචී ප්‍රමාණිකෘතය : Λ,  අස්තිවාචී ප්‍රමාණිකෘතය: V

 

4458 views

Leave a Reply

Add your comments - ඔබගේ අදහස්