Geography G.C.E A/L – 2011

Geography G.C.E A/L - 2011 - 1කොටස

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස්පෙළ) විභාගය – 2011අගෝස්තුGeneral Certificate of Education (Adv.Level) Examination, August 2011

කාලය: පැය එකයි

උපදෙස්

  • සියලුම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.
  • 1 සිට 30 තෙක් එක් එක් ප්‍රශ්නයට (1), (2), (3), (4), (5) යන පිළිතුරු වලින් නිවැරදි හෝ ඉතාමත් ගැලපෙන හෝ පිළිතුර තෝරාගෙන ඒ ඉදිරියෙන් ඇති කවය මත ක්ලික් (click) කරන්න

 

4287 views

One thought on “Geography G.C.E A/L – 2011

  1. Pingback: Geography | MCQlk

Leave a Reply

Add your comments - ඔබගේ අදහස්