Biology G.C.E A/L – 2009

Biology G.C.E A/L - 2009

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස්පෙළ) විභාගය – 2009අගෝස්තුGeneral Certificate of Education (Adv.Level) Examination, August 2009

කාලය: පැය දෙකයි

උපදෙස්

  • සියලුම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.
  • එක් එක් ප්‍රශ්නයට ප්‍රතිචාර 5 ක් දි ඇති නමුදු නිවැරදි වන්නේ ඒ අතුරින් එක් පිළිතුරක් පමණි.
  • නිවැරදි පිළිතුර තෝරා ඒ ඉදිරියෙන් ඇති කවය මත ක්ලික් (click) කරන්න

2606 views

One thought on “Biology G.C.E A/L – 2009

  1. Pingback: Biology | MCQlk

Leave a Reply

Add your comments - ඔබගේ අදහස්